Agreement

1. Quý khách đã mở tài khoản của công ty hoặc đã đặt cược, thì coi như đã đọc và hiểu rõ đồng thời đã chấp nhận theo các qui luật dưới đây.
2. Nếu quý khách phát hiện và hoài nghi mật khẩu bạn thân bị đánh cắp dùng, nên lập tức tự thây đổi mật khẩu bạn thân ngay hoặc thông báo cho công ty .công ty sẽ giúp bạn thây đổi mật khậu hoặc vô hiệu hoá tài khoản đó.
3. Quý khách có trách nhiệm bảo mật tài khoản,mật mã bạn thân. Nếu bị ngừoi khác đánh cắp và đã đặt cược trong tài khoản quý khách,Thì các số đã đặt cược đều có hiệu lực.
4. Cũng bởi vì tránh tình trạng tranh luận, khi quý khách đặt cược xong phải kiểm tra lại “Danh sách cược”.
5. Các cược đã đặt được chấp nhận sau khi đã có kết quả xổ số đều bị coi là không có hiệu quả.
6. Tất cả môi vấn đề khiếu nại nhất định phải trước giờ xổ số, công ty sẽ không chấp nhận giải quyết mọi vấn đề khiếu nại sau khi xổ số.
7. Trong lúc công bố bồi đền xuất hiện mọi chữ số đánh sai hoặc người sơ ý vô tình đánh sai, công ty sẽ bảo lưu cải chánh sự sai và được quyền theo bồi đền chính xác để kết toán các tài khoản đã đặt cược.
8. Nếu công ty phát hiện quý khách có tình trạng đặt cược không bình thường,công ty có quyền ngưng ngay tài khoản quý khách đang đặt cược, các cược đã đặt trước khi công ty ngưng đều có hiệu quả, không được yêu cầu hủy bỏ hoặc gia hạn thời gian và không được khiếu nại bất cứ vấn đề gì.
9. Nếu bạn chấp nhận đặt cược tại Website này mà vi phạm pháp luật thuộc địa không cho phép, công ty hoàn toàn khộng chịu trách nhiệm.
10. Tất cả mọi phiên dịch trong Website này, đều lấy tiếng hoa làm chuẩn.
11. System will remove the zero-balance accounts which not use in 2 months automatically; and clear the points of these account too.
12. Quý khách sau khi đặt cược, xin chờ hiện thị,”Tổng tiền cược là:…Chấp nhận tiền là:(Tiền chấp nhận cược phải bằng tiền cược) mới thành công.